Regulamin Gabinetu Logopedycznego RozMówki

I. CZAS ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA ZAJĘĆ

1. Konsultacje diagnostyczne, jak i terapeutyczna zaczynają się o umówionej porze. W przypadku
konsultacji Dziecka za bezpieczeństwo Dziecka oczekującego na wizytę odpowiadają
Rodzice/Opiekunowie.

2. Spóźnienie Terapeuty na spotkanie z Klientem skutkuje wydłużeniem spotkania o czas spóźnienia.

3. Spóźnienie Klienta na umówione spotkanie skutkuje skróceniem spotkania o czas trwania spóźnienia bez
zmiany opłaty za nie. W przypadku spóźnienia się na zajęcia, Terapeuta nie ma obowiązku ich
przedłużenia. Wydłużenie spotkania o czas spóźnienia jest możliwy wyłącznie w sytuacji, gdy Terapeuta
dysponuje przerwą przed przyjściem kolejnego umówionego Klienta. O wydłużeniu zajęć decyduje
Terapeuta.

4. Konsultacje trwają w zależności od formy:

45 minut – wizyty cotygodniowe
60 minut – wiztyy z rzadszą częstotliwością oraz konsultacja diagnostyczna

II. OPŁATY I ODWOŁANIA KONSULTACJI

1. Opłaty za konsultację diagnostyczną i konsultacje teraputyczne odbywaję się każdorazowo po spotkaniu
(gotówką, kartą, BLIK’iem, przelewem) z wyjątkiem odwołanych nieskutecznie wizyt.

Cennik:
Konsultacja diagnostyczna (60 minut) – 200 zł (+ 50 zł pisemna opinia dla innego specjalisty);
Konsultacja terapeutyczna cykliczna (cotygodniowa – 45 minut) – 130 zł;
Konsultacja terapeutyczna (co 2-3-4 tygodnie – 60 minut) – 150-160zł.

2. Jeśli Klient nie może pojawić się na wizycie musi poinformować o tym fakcie skutecznie: mailowo,
telefonicznie lub SMSem najpóźniej do godziny 22.00 w dniu poprzedzającym zaplanowaną wizytę. Po
skutecznym odwołaniu wizyty zostanie zaproponowany kolejny, najbliższy wolny termin wizyty, na który
zostanie zapisany.

3. W przypadku nieskutecznego odwołania wizyty lub po 22:00 w przeddzień spotkania lub w dniu
spotkania oraz chęci umówienia nowego terminu konsultacji, Klient ma obowiązek wpłacić zdatek w
wysokości 50% wizyty na nr rachunku gabinetu w terminie 2 dni od mometu umówienia spotkania.
Zadatek będzie wchodził w poczet rozliczenia kolejnego spotkania. Brak odnotowanej płatności będzie
jedoznaczny z anulowaniem terminu spotkania.

4. W przypadku gdy Klinet drugi raz z rzędu nie może pojawić się na wizycie, zadatek
bezzwrotnie przepada.

5. Terapeuta może odmówić przeprowadzenia konsultacji lub przerwać konsultację w momencie
stwierdzenia objawów chorobowych u Klienta, w tym podwyższonej gorączki, kaszlu, kataru. W takiej
sytuacji Klinet jest zobowiązany ponieść koszta 100% wizyty.

6. Odbycie konsultacji u danego Terapeuty nie gwarantuje późniejszego zapisu na stałe zajęcia do danego
Terapeuty. Terminy regularnych zajęć proponowane są w miarę dostępności terminów u
rekomendowanego dla danego klienta Terapeuty.

III. OPŁATY ZA ZAJĘCIA

1. Opłaty za świadczone usługi pobierane są według cennika zamieszczonego w regulaminie.

2. Cena prowadzonych zajęć obejmuje materiały papierowe i jednorazowe do prac domowych oraz
wskazówki i zalecenia do prowadzenia efektywnej pracy w domu oraz porady udzielane podczas zajęć.

3. Kontakt z Terapeutą możliwy jest podczas konsultacji i zajęć terapeutycznych oraz mailowo poprzez
przesłanie wiadomości do terapeuty na adres: joannaj.rozmiarek@gmail.com Terapeta nie
prowadzi konsultacji i poradnictwa telefonicznego poza terminem zajęć terapeutycznych.

IV. OBOWIĄZKI STRON

1. Wszystkie wizyty organizowane przez Gabinet Logopedyczny RozMówki prowadzone są przez osoby
odpowiednio do tego przygotowane, mające odpowiednie wykształcenie i ukończone kursy,
poświadczone uzyskanymi dyplomami/certyfikatami.

2. Zajęcia prowadzone są w sposób bezpieczny, z wykorzystaniem ogólnie uznanych metod
terapeutycznych. Podczas zajęć logopedycznych i neurologopedycznych mogą być wykonywane w celach
terapeutycznych manipulacje wewnętrzne i zewnętrzne w obrębie twarzoczaszki oraz innych części ciała
w uzasadnionych przypadkach.

3. Gabinet zapewnia pomoce edukacyjne oraz sprzęty niezbędne do prowadzenia zajęć indywidualnych.

4. Klient lub Rodzice/Opiekunowie dziecka zobowiązani są do przekazania terapeucie wszelkiej posiadanej
wiedzy o stanie zdrowia, gdyż jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa podczas prowadzonych
zajęć.

5. Terapeuta jest zobowiązany do zapewnienia Klientowi bezpieczeństwa w trakcie prowadzonych zajęć.

6. Terapeuta używa w swojej pracy narzędzi i pomocy terapeutycznych dostosowanych do indywidualnych
potrzeb Pacjenta w sposób chroniący jego bezpieczeństwo.

7. Klient powinien posiadać strój odpowiedni do rodzaju zajęć, w których uczestniczy. Terapeuta nie ponosi
odpowiedzialności za zabrudzenia czy uszkodzenia ubrania powstałe podczas trwania zajęć.

8. Rodzice uczestniczący w zajęciach terapeutycznych mają obowiązek aktywnego uczestniczenia w
zajęciach, zgodnie ze wskazówkami Terapeuty.

9. Rodzice/ Opiekunowie zostawiający Dziecko w gabinecie na czas trwania zajęć zobowiązani są do
odebrania Dziecka o wyznaczonej godzinie zakończenia zajęć.

10. Terapeuta ma prawo poprosić Rodziców o pozostanie lub opuszczenie sali zajęć, jeśli może to wpłynąć na
efektywność prowadzonej terapii.

11. W celu zapewnienia skuteczności terapii wymagane jest systematyczne uczęszczanie na zajęcia oraz
utrwalanie efektów podczas pracy wykonywanej w domu. Klienci pełnoletni/Rodzice/Opiekunowie
zobowiązują się współpracować z Terapeutą, realizować program terapeutyczny poza gabinetem,
wykonywać zalecane przez Terapeutę dodatkowe badania. Przy braku systematyczności i współpracy
Terapeuta nie jest w stanie zagwarantować wymiernych efektów terapii.

12. Terapeyta zastrzega sobie prawo do zawieszenia współpracy w przypadku częstych nieobecności na
terapii lub nieprzestrzegania zaleceń terapeutycznych, ponieważ w takich przypadkach nie ponosi
odpowiedzialności za rezultaty terapeutyczne.

13. Nagrania audio/video i zdjęcia wykonywane podczas konsultacji/terapii wykonywane są wyłącznie za
zgodą klienta i służą jedynie celom diagnostycznym oraz terapeutycznym.

14. Tetapeuta może udzielać informacji na temat stau zdrowia, programu terapeutycznego i postępów
Pacjenta tylko osobom, które Klinet/Rodzic/Opiekun dziecka wskaże za zgodą pisemną. Terapeuta nie ma
prawa udzielac informacji o Pacjencie osobom, które zgłaszają się do Terapeuty bez zgody Klienta.

15. Klinet/Rodzic/Opiekun dziecka ma prawo uzyskać opinię terapeutyczną w formie pisemnej od Terapeuty.
Jest ona płatna – 80zł. Terapeuta zobowiązuje się do sporządzenia dokumentu w przeciągu 2 tygodni.

V. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz.
UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gabinet Logopedyczny RozMówki Joanna Rozmiarek,
reprezentowany przez Joannę Rozmiarek, ul. Dolna Wilda 16D/15, 61-552 Poznań.

2. Pana/ Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3. Odbiorcami Pana/ Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa

4. Pana/ Pani dane osobowe przechowywane będą w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez
administratora

5. Posiada Pan/ Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować
odmową zawarcia umowy.

VI. WYTYCZNE OBOWIĄZUJĄCE W CZASIE PANDEMII COVID-19 W CENTRUM

1. Osoby chore (gorączka, duszność, kaszel, katar, wysypka, bóle mięśni, bóle gardła, bóle głowy, problemy
z węchem, smakiem), mające kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie koronawirusem COVID-19, będące
w kwarantannie lub izolacji nie mogą prowadzić (terapeuci) i nie mogą uczestniczyć (klienci) w zajęciach
prowadzonych w Centrum.

2. Klient, u którego stwierdzone zostało zakażenie koronowirusem COVID-19 zobowiązany jest niezwłocznie
poinformować Terapeutę o tym fakcie, w celu podjęcia działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się
koronowirusa. W przypadku zakażenia stwierdzonego u terapeuty prowadzącego zajęcia klient jest
niezwłocznie o tym fakcie informowany.

3. Terapeuta może odmówić przeprowadzenia zajęć lub przerwać zajęcia w momencie stwierdzenia
objawów chorobowych u klienta, w tym podwyższonej gorączki, kaszlu, kataru. Klinet jest zobowiązany
ponieść koszta 100% wizyty.

4. Po wejściu do budynku konieczne jest założenie maseczki zasłaniającej usta oraz nos. Noszenie maseczki
jest obowiązkowe na terenie budynku – w poczekalni i salach terapeutycznych.