O MNIE

Neurologopeda Logopeda Poznań Wilda

Z wykształcenia jestem neurologopedą, pedagogiem specjalnym, technikiem dentystycznym. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam w przedszkolu integracyjno-terapeutycznym, Ośrodku Wczesnej Interwencji, prywatnym Centrum terapeutycznym oraz Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób z Autyzmem „ProFUTURO”.

Na co dzień zajmuję się prowadzeniem konsultacji diagnostycznych oraz terapię neurologopedyczną dzieci z zaburzeniami mowy i komunikacji (niedokształceniem mowy pochodzenia korowego, spektrum autyzmu, niepełnosprawnością intelektualną, niepełnosprawnościami sprzężonymi).

Specjalizuję się w rozwijaniu systemu językowego oraz kształtowaniu kompetencji komunikacyjnych. W swojej pracy wykorzystuję elementy Metody Krakowskiej, komunikację wspomagającą i alternatywną. Staram się wszelkimi kanałami wydobyć z dziecka ukrywane dotąd umiejętności. 

Systematycznie poszerzam swoją wiedzę by jak najlepiej pomagać pacjentom w zakresie wad wymowy, zaburzeń w obrębie kompleksu ustno-twarzowego, również wykorzystując wiedzę z zakresu ortodoncji.

Prowadzę  wykłady i ćwiczenia dla studentów.

 

Wy­kształ­ce­nie:

Stu­dia po­dy­plo­mo­we, kie­ru­nek: neu­ro­lo­go­pe­dia – Uni­wer­sy­tet im. Ada­ma Mic­kie­wi­cza w Po­zna­niu

Stu­dia ma­gi­ster­skie, kie­ru­nek: pe­da­go­gi­ka o spe­cjal­no­ści lo­go­pe­dia – Uni­wer­sy­tet Ka­zi­mie­rza Wiel­kie­go w Byd­gosz­czy

Stu­dia li­cen­cjac­kie, kie­ru­nek: pe­da­go­gi­ka spe­cjal­na, spe­cjal­ność: lo­go­pe­dia z te­ra­pią pe­da­go­gicz­ną – Wyż­sza Sz­ko­ła Edu­ka­cji In­te­gra­cyj­nej i In­ter­kul­tu­ro­wej w Pozna­niu

Stu­dia li­cen­cjac­kie, kie­ru­nek: tech­ni­ka den­ty­stycz­na – Uni­wer­sy­tet Me­dycz­ny w Po­zna­niu

Ukoń­czo­ne kur­sy i szko­le­nia:

 • „Metoda sylabowa nauki czytania prof. Jagody Cieszyńskiej”.
 • „Metody diagnozy i terapii ryzyka dysleksji”.
 • „Wczesna diagnoza i terapia neurobiologiczna dzieci z autyzmem”.
 • „Warsztat praktycznych umiejętności niezbędnych logopedzie do włączenia rodzica w proces
  uruchomienia komunikacji werbalnej dziecka z ORM”.
 • „KORP standaryzowane narzędzie do diagnozy funkcjonalnej dziecka w wieku od 1. m. ż. do
  9. r.ż. Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju u dzieci” – CERTYFIKAT
 •  „Co „mówią” nam zachowania trudne uczniów z autyzmem? Rozwijanie komunikacji jako
  narzędzie zmiany”.
 • „Kompleksowa diagnoza a IPET– strategie wsparcia w bezpośredniej pracy z dzieckiem i
  rodziną”.
 • „Szkolenie podstawowe I stopnia MAKATON” – CERTYFIKAT
 • „Szkolenie zaawansowane II stopnia MAKATON” – CERTYFIKAT
 • „ Szkolenie I i II stopnia terapii ręki” – CERTYFIKAT
 • „Metody niedyrektywne w terapii”
 • „Moduł 1: Terapia sensomotoryczna i korekta dysfunkcji ustno twarzowych”
 • „Niedyrektywność w terapii i edukacji”
 • „Wychowanie do nauczania włączającego”
 • „Metoda Krakowska – terapia neurobiologiczna dzieci z zaburzeniami rozwoju”
 • „Nie patrzy, nie słucha, nie mów! Od czego zacząć? – diagnoza i trening bazowych
  umiejętności komunikacyjnych”
 • „Terapia sygmatyzmu międzyzębowego”
 •  „Ortodoncja dla logopedów. Praktyczne umiejętności oceny warunków zgryzowych”
 • Zaburzenia przetwarzania słuchowego jako nowe spektrum zaburzeń na poziomie CUN –
  diagnoza i terapia”
 •  „Afazja dziecięca, niedokształcenie mowy o typie afazji (pochodzenia korowego), alalia.
  Diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami mowy uwarunkowanymi korowo”
 • „Zasady budowania programu stymulacji rozwoju w sytuacji zaburzeń rozwojowych”
 • „VB-MAPP – ocena umiejętności i planowanie terapii”
 • „ Szkolenie MFS System”
 • „Masaż logopedyczny od podstaw – podejście praktyczne”
 • „Masaż logopedyczny dla zaawansowanych – podejście praktyczne (moduł II)”
 • „ Stymulacja autonomicznego układu nerwowego w terapii logopedycznej”
 • „Wspomaganie karmienia dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym-warsztat praktyczny”
 • „Jedzenie doustne wyzwaniem dla dzieci karmionych przez sondę lub PEGa”
 • „Karmienie terapeutyczne Human Touch”
 • Oswojenie ma znaczenie. Holistyczny program terapii karmienia.”
 •  „Wibratory logopedyczne w praktyce – wskazówki do masażu logopedycznego”
 • Zaburzenia napięcia mięśniowego i ich skutki dla mowy. Postępowanie terapeutyczne”
 • Terapia miofunkcjonalna w praktyce”
 • „Jama ustna niemowlaka – okiem stomatologa i fizjoterapeuty”
 • „Ocena funkcjonalna traktu ustno-twarzowego. Mioterapia – podejście autorskie”